We use cookies for statistical purposes.

  • 43 Nicolae Caramfil Street, 2 Floor, Ap. 4, Bucharest
  • office@romanianlawoffice.com
  • +(4)0744 156 374
Our Articles

Incetarea raporturilor de munca

INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:
Conform prevederilor art. 56 Codul Muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

a) la data decesului salariatului;
b) la data rămanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;
d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varstăa pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
e) ca urmare a constatarii nulitătii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
g) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămanerii definitive a hotararii judecatoresti;
h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de sigurantă ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
j) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
k) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

MODALITATI DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI

CONCEDIEREA
Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

IMPORTANT:
Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantina;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostintă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, îicazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata indeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situaţtei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
i) pe durata efectuarii concediului de odihnăa

CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUI
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in următoarele situatii:

a) in cazul in care salariatul a savarşit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, în conditiile Codului de procedura penala;
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
e) in cazul in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.

Decizia de concediere se emite in scris si, sub sanctiunea nulitaţii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata şs la instanta judecatoreasca la care se contesta.
Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile.

In cazul in care, concedierea este dispusa pentru inaptitudine fizica si/sau psihica, precum si in cazul in care salariatul nu corespunde professional locului de munca in care este incadrat si de asemenea si in cazul admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate

nelegal, atunci angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. In aceasta situatie angajatul are posibilitatea ca in 3 zile lucratoare sa-si exprime acordul cu privire la noul loc de munca oferit de catre angajator.

In cazul in care, salariatul este concediat pentru inaptitudinea fizica si/sau psihica atunci aceasta beneficiaza de o compensatie asa cum aceasta este stabilita prin contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz.

CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUI
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi dispusa in cazul desfiinţarii locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.

CONCEDIEREA COLECTIVA
Prin concediere colectiva se inţelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:
a) cel puţin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
c) cel putin 30 de salariati, dacă angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.

Pentru a permite sindicatului sau reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia sa le furnizeze toate informatiile relevante cu privire la masura concedierii colective si sa le notifice, in scris, urmatoarele:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele care determina concedierea preconizata;
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.

Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.
In situatia in care in aceasta perioada se reiau activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa in acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba.
Salariatii au la dispozitie un termen de 10 zile pentru a-si manifesta interesul cu privire la oferirea postului de munca de catre angajator.
In cazul in care, salariatii nu-si manifesta interesul referitor la angajarea lor atunci angajatorul poate dispune angajarea altor persoane pe acele posturi.

DEMISIA
– actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

NOTA:
– Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv;
– Salariatul poate demisiona fara preaviz dacă angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca;
– Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) şi d)- respectiv persoanele care au fost concediate din cauza inaptitudiniii fizice si/sau psihice precum si persoanele care nu corespund din punct de vedere profesional postului pe care il detin, al persoanelor concediate in baza art. 65(respectiv pentru motive care nu tin de persoana salariatului) beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.