We use cookies for statistical purposes.

  • 43 Nicolae Caramfil Street, 2 Floor, Ap. 4, Bucharest
  • office@romanianlawoffice.com
  • +(4)0744 156 374
Our Articles

Dizolvarea societatilor comerciale

Societatea se dizolva prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f) falimentul societatii;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comerţului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PROCEDURA DE INREGISTRARE IN REGISTRUL COMERTULUI A DIZOLVARII
Inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor referitoare la dizolvarea societatilor comerciale se realizeaza in trei etape dupa cum urmeaza:

ETAPA I
In cadrul acestei etape se vor depune urmatoarele acte:
– cerere de depunere si menţionare acte (original);
– hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original);
– daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciara de timbru, in original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ETAPA II
In cadrul celei de a doua etape se vor depune urmatoarele acte:
– cerere de inregistrare in original;
– hotararea de la etapa I-a in copie si, dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila cand lichidatorul a fost numit de instanta judecatoreasca;
– declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);
– specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original);
– imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciara de timbru, in original;

– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ETAPA III
In cadrul celei de a treia etape se vor depune urmatoarele acte dupa cum urmeaza:
– cerere de radiere in original;
– situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri in copie;
– certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
– certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale in original;
– daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciara de timbru, in original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotara, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti, persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comerţului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile stabilite mai sus, revin actionarilor.

Dizolvarea persoanei juridice se poate initia si la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.