We use cookies for statistical purposes.

  • 43 Nicolae Caramfil Street, 2 Floor, Ap. 4, Bucharest
  • office@romanianlawoffice.com
  • +(4)0744 156 374
Our Articles

Executori judecatoresti

Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedura;
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedură civila;
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.
Competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului.
In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii nu exista nici un executor judecatoresc sau exista doar unul, Camera executorilor judecatoresti poate delega executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii, situata in circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a indeplini atributiile prevazute mai sus.

In cazul punerii in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea.
In cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.

In cazul aplicarii masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca, este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile in privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri.

In cazul constatarii unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se va face constatarea.

In celelalte cazuri, cu exceptia celor pentru care se aplica reguli speciale de competenta teritoriala, este competent orice executor judecatoresc investit de partea interesata.

Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:
a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b)pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus 3% din suma ce depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c)pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d)pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Toate actele efectuate de executorul judecătoresc se redactează în limba română.
Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul să ia cunoştinţă de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducător.
În îndeplinirea atribuţiilor lor executorii judecătoreşti întocmesc procese-verbale, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Un exemplar al proceselor-verbale întocmite rămâne la executor, iar celelalte exemplare se comunică instanţei de executare şi celor interesaţi, după caz.
La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuţiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.

Actele privind executarea silită se îndeplinesc la sediul biroului executorului judecătoresc, în timpul programului de lucru afişat în mod corespunzător sau la locul efectuării executării.
În cazul în care întocmirea unui act nu suferă amânare din motive obiective, acesta va putea fi îndeplinit şi în afara programului de lucru.

Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.
În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.
Judecarea plângerii se face cu citarea părţilor. În cazul admiterii plângerii instanţa indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul.
Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămase irevocabile.